Ανακαλύψτε πόσο συμπεριληπτικός ως προς το φύλο είναι ο οργανισμός σας.

Τι είναι η συμπερίληψη των φύλων;

Η συμπερίληψη ορίζεται ως η ανοιχτή αποδοχή προς τον καθένα, χωρίς περιορισμούς. Από άποψη φύλου, αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες, οι εγκαταστάσεις, τα σχολεία, οι επαγγελματίες, οι κυβερνητικοί λειτουργοί κλπ. είναι δεκτικοί προς όλους τους εκπαιδευόμενους, ανεξάρτητα από την ταυτότητα φύλου τους και το πώς επιλέγουν να την εκφράζουν.
(Gender Spectrum, 2014)